mikro şirketler

Türkiye’nin (belki de dünyanın) ekonomik geleceğinde kendi alanlarında bilgi biriktirerek uzmanlaşmış küçük şirketler ve girişimler belirleyici olabilir.

Çünkü, bu tür küçük girişimlerin büyük şirketlere göre çok önemli ayrıcalıkları var:
*Bunlar çok daha ekonomik olarak yönetilebiliyorlar. (Gereksiz harcama yapmazlar.)
*Daha hızlı hareket etme yetenekleri var. (Uzun süren toplantılara, iç yazışmalara, vb. bürokrasiye gerek duymazlar. Çabuk karar verebilirler.)
*Ekonomik güçlüklere daha uzun süre dayanabilirler. (Susuz kalan virüs gibi yaşamsal faaliyetlerini belli sürelerde askıya alıp, uykuya geçebilirler.)
*Çalışma alanlarında (hedef pazarlarında, üretim konularında, vb.) kolaylıkla değişiklik yapabilirler.
*Teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlarlar.
*Kamu kaynaklarına ekonomik yük oluşturmazlar.

Ortak akıl kullanabilirlerse ve teknolojik yeniliklere ustaca adapte olabilirlerse, küçük girişimler kendileri gibi belli amaçlara dönük yapılandırılabilir özellikteki diğer mikro girişimlerle eşgüdüm sağlayarak daha büyük organizasyonların birer hücresi gibi çalışabilirler. (Doğadaki canlı kolonileri veya simbiyoz yaşama formlarındaki gibi.)
Bu başarılabilirse, büyük şirketlere karşı önemli bir rekabet gücü elde edebilirler. (Doğada büyüklük değil, sürdürülebilirlik kazanır.)

Daha da önemlisi, tek tipleşen çalışma yaşantısında mikro şirketler birer özgürlük vahasıdır.
En azından bireylerin gerçek mutluluğu için, bu seçeneğin sürdürülmesi çok ta ahlakidir.

okuma kuramı – reading theory

• Okumak yetmez, anlamak gerekir. (Yazanın mesajını algılamak gerekir.)
• Okumak ortalama insan için zekayı diri tutan bir eylemdir.
• Okumayan kişi sonunda sisteme teslim olur, tek tipleşir ve kişilik savaşını kaybeder.

• Reading is not enough, understanding is a must. (It is necessary to detect the message of author.)
• Reading is an action that keeps intelligence alive for average people.
• The person who does not read eventually becomes a slave of the system, be typical and loses his personality war.