mühendislik tasarımı – engineering design

Hayal gücü, yaratıcılık, bilgi, beceri ve ağır bir çalışma temposu gerektirir.
Diğer mesleklerden bu yönleriyle hayli farklıdır.

It requires imagination, creativity, knowledge, skills and hard work.
It is quite different in these aspects from other professions.

piyasa – market

Piyasa koşullarına terk edilen hiçbir meslek alanı ahlak ilkeleri içinde tutulamaz.
Örneğin eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri, çevrenin korunması.

No professional field left to market conditions can be held within the principles of morality.
For example; education, health care, protection of environment.

analiz ve sentez – analysis and synthesis

Gençlerimizin sağlıklı düşünebilmesi ve doğru kararlar verebilmesi için, eğitim ve öğretimin ilk yıllarından başlayarak, onlara analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazandırmalıyız.

In order for our young people to think healthily and make the right decisions, we should give them the ability to analyze and synthesize starting from the first years of education and training.

iş bölümü ve işbirliği – work sharing and cooperation

Profesyonel hayatta, iş bölümü ve işbirliği kavramları hızla aşınıyor.
Yeni yetişen gençlerin izleyebilecekleri rol modeller azalmakta.
Bunun sonuçlarına katlanmak olanaksız.
İş hayatı bu şekilde sürdürülemez.

The concepts of work sharing and cooperation are being eroded rapidly in professional life.
The role models that young adults can follow are disappearing.
The consequences are impossible to tolerate.
Business life cannot be maintained in this way.

meslek – profession

Gençliğimde katı gerçekliği olan, hata yapılırsa hiçbir şekilde mazeret üretilemeyecek bir meslek aradım. Ve buldum: mühendislik tasarımı.

Örneğin tıp doktoru tedavide bir hata yapsa, bu çoğu zaman anlaşılmaz. Anlaşılsa bile kolayca aklanacak bir yol bulunur.
Veya bir avukat savunduğu davayı yitirse, sorumluluğunu birçok şekilde savuşturabilir. Bir yargıç kararında bir hata yapsa, bunun sonuçları yalnızca yargıladıklarını ilgilendirir.
Bir güvenlik görevlisi ya da bir profesyonel asker görevinde başarısız olsa, mutlaka kendini kurtaracak bir yol bulabilir.

Ama mühendislik tasarımında her şey açık olarak belgelendirilmiştir ve herkesin görüşüne açıktır. Mühendislik bilimi net ve kesin kurallardan oluşur. Eğer bir tasarımda mühendislik hatası yapılmışsa, bunun anlaşılması ve belirlenmesi kaçınılmazdır.

Okumaya devam et “meslek – profession”

kader – destiny

Sakin ve fazla değişmeyen şehirlerde yaşamak isterdim. Hızla kalabalıklaşan ve hızla bozulan şehirlerde yaşadım.
Bağımsız ve bahçesi olan bir evde oturmak isterdim. Bir apartman dairesinde öleceğim.

I would like to live in calm and unchanged cities. I lived in cities that were crowded fast and rapidly deteriorating.
I would like to live in an independent house on a garden. I’m gonna die in an apartment.