madde – anti madde – karadelikler / matter – antimatter – black holes

Şu andaki fizik bilgilerimize göre;

1. Anti madde (M-) matematiksel olarak kanıtlanmıştır.
2. Laboratuar koşullarında hidrojen anti madde atomu oluşturulmuştur.
3. Büyük patlamada (çok çok büyük bir enerji verilerek) eşit miktarda madde (M+) ve anti madde (M-) oluştuğu kabul ediliyor.
4. Ancak madde evreninde anti maddenin yok denecek kadar az bulunduğu tahmin ediliyor.
5. Karadelik denilen ve içine giren artı maddenin ve hatta ışığın bile kaybolduğu olguların varlığı kanıtlanmıştır.

Yukarıdaki (3) ve (4) no lu gerçekler birbiriyle çelişiyor ve şu andaki fizik bilgilerimize göre bu çelişkinin açıklanamadığı söyleniyor.

Burada, (3) ve (4) no lu gerçeklerle ilgili bir görüş oluşturmayı denemek, çelişkiyi fizik kurallarına uygun bir şekilde ve mantık yoluyla açıklama önerisi ileri sürmek istiyorum:

6. (3) ve (4) no lu gerçekler doğru kabul edilirse, mantık kurularak, bizim evrenimizin madde (M+) tarafında yer aldığı, anti maddeden (M-) oluşan eşit büyüklükte başka bir evrenin de başka bir yerde var olduğu düşünülebilir. Buradaki (+) ve (-) işaretleri bir kabulden ibarettir.

7. Karadelikler, madde ve anti madde evrenlerinin birbirleriyle ilinti kanalları olabilir. Nasıl madde evreninden karadeliklere yaklaşan madde yok oluyorsa, tersi de mümkün olabilir. Yani anti madde evreni tarafındaki anti madde de karadeliklere yaklaştığında yok oluyor olabilir. Bu sırada enerji açığa çıkması beklenebilir.

8. Sonuç olarak, yoktan (sıfırdan) madde ve anti madde oluşturulmuş olması fikri (çok çok büyük bir enerji verildiği doğru ise) temel fizik yasalarına uygun düşüyor. Yani hiçbir şey yoktan var olmaz veya var olan şeyler tamamen yok edilemez ama madde enerjiye dönüşebilir veya enerji maddeye dönüşebilir çünkü işlemin geriye döndürülebilir olduğu kabul ediliyor.

(6) no lu önermeye uygun olarak toplam madde miktarı, eğer madde ve anti madde miktarları eşitse ki öyle olması bekleniyor, şu anda da sıfırdır.

Bunlar herhangi bir zaman diliminde birbirlerinden uzakta iken var olabilirler ancak zamanın ilerleyen evresinde birbirlerini yok ederek sıfıra yaklaşacaklardır. Bu işlemler sonucunda, büyük patlamada verilen enerji büyüklüğüne eşit miktarda bir enerji, belki büyük patlamadaki gibi tek seferde değil ama bir çok seferde ve göreceli olarak daha yavaş bir şekilde açığa çıkacaktır.

Yani bu işlem geriye döndürülmüş olacaktır ve varolan bütün madde yeniden başlangıçtaki çok çok büyük bir enerjiye dönüşecektir denilebilir mi?
According to our current knowledge of physics;

1. Antimatter (M-) is mathematically proven.
2. Hydrogen antimatter atom is formed under laboratory conditions.
3. It is assumed that equal amount of matter (M+) and antimatter (M-) are formed in the big bang (by supplying very, very large energy).
4. However, it is estimated that there is almost no antimatter in the matter universe.
5. The existence of the so-called black holes and the disappearance of the matter and even light going into blackhole has been proven.

The facts (3) and (4) above contradict each other and according to our current knowledge of physics, it is said that this contradiction cannot be explained at the moment.

Here, I would like to create an opinion on facts (3) and (4) and propose to clarify the contradiction by the rules of physics and logic:

6. If the facts (3) and (4) are accepted as true, it can be reasoned that our universe is located on the matter (M+) side and that there is another universe with equal size consisting of antimatter (M-) in another place. The (+) and (-) signs are assumptions.

7. Blackholes might be channels of interrelation between matter and antimatter universes. The opposite might be possible, just as the matter that disappears from the universe of matter approaches the black holes. In other words, the antimatter in the antimatter universe side may also disappear as approaching black holes. At this moment, energy can be expected to be released.

8. As a result, the idea that matter and antimatter have been created from nothing (if it is true that a very, very large energy was supplied) complies with the basic laws of physics. So nothing exists from nothing, nor existing things cannot be completely destroyed, but matter can transform into energy or energy can transform into the matter since the process is accepted as reversible.

In accordance with the proposition (6), the total amount of substance is equal to zero if the matter and antimatter amounts are equal at the moment, which is expected to be.

They may exist when they are distant from each other at any time, but they will approach zero by destroying each other in the future. As a result of these processes, an energy equal to the amount of the energy given in the big bang will be expected to be released in many times and in a relatively slower manner, perhaps not at once as in the big bang.

So can it be said that this process will be reversed and all the substance existing will be transformed back into very large energy as at the beginning again?

mühendis öyküleri – 8

Bir kamu kurumundan, ürünün kamyonlara yüklemesi sırasında yağmur ve kar gibi dış iklim koşullarından korunabilmesi için çevresi açık, sadece üstü kapalı çelik konstrüksiyon sundurma yapıları tasarımı işlerini ihale ile almıştık. Yapılar basitti ancak mevcut depo yapılarının arasında ve çevresinde yapılacak olmaları nedeniyle, sahadan dikkatle ölçümlenmeleri gerekiyordu. Geometrik nedenlerle, birbirinden tamemen farklı 10-12 yapı türü çıktı. Bunlardan birisi tek başına yaklaşık olarak 1600 m2 lik bir alanı örtüyordu. Bu yapıyı kamu yararını ve temel mühendislik ilkelerini (güvenlik ve ekonomi) gözeterek, uzun yönde 5 aks açıklığı ve kısa yönde tek açıklıklı (12 kolonlu) olacak şekilde planladık. Yapının kolonlarını, ürün yüklemesi yapılacak olan mevcut depo yapılarının kamyon ve forklift giriş ve çıkışlarına raslamayacak şekilde düzenledik. Projelerimizi idareye onay için sunduk.

İdaredeki konu ile ilgili yetkiliden, 1600 m2 lik yapının uzun ve kısa yönlerde tek açıklıklı olarak, yani toplam 4 kolona taşıtılacak şekilde tasarlanması talimatını aldık. Bu çok garip bir istekti. Maliyeti 5-6 kat artırması bir yana, yapım işlerini de çok zorlaştırmaktaydı. Bu gerekçelerimizi idareye yazı ile ilettik. Okumaya devam et “mühendis öyküleri – 8”

kapağın contaları – anı

Büyük bir yapımcı, yatırımcı şirketin tasarım işleriyle görevli yöneticisi telefonla aramış. Sekretere bağlamasını söyledim. Adam kısaca kendisini tanıttıktan sonra;

– (A) baraj ve hidro-elektrik santralının dolusavak radyal kapaklarının projelerini siz yapmışsınız.
– Evet.
– Biliyorsunuz bu barajı on yıldır biz işletiyoruz. Radyal kapakların yan conta tipini değiştirmeyi düşünüyoruz. Müellif siz olduğunuz için revizyon projelerini sizin hazırlamanızı istiyoruz.
– Yan contalarla ilgili bir sızdırmazlık sorunu mu var? Okumaya devam et “kapağın contaları – anı”