karbon ailesi – the carbon family

Karbon ailesi (Periyodik Tablo’daki Grup 14) 5 elementten oluşur: Karbon, silisyum, germanyum, kalay ve kurşun. Flerovyum da ailenin özelliklerine benzer bazı özelliklere sahiptir. Evrendeki diğer bütün uzay cisimlerinde de bu 5 elementin dünyadaki oranlara benzer oranlarda bulunduğu kabul edilmektedir.
Karbon ailesi elementlerinin atomlarının dış enerji seviyelerinde (dış yörüngelerinde) 4 adet elektron vardır. Bu gerçek, evrenin her yerinde aynıdır.
Karbon yerküredeki ortalama sıcaklık ve basınç koşullarında, 4.000.000 dan fazla bileşiğin üyesidir. Çok sayıda organik bileşiğin ise temel elementidir.
Yani yerküredeki tüm canlı yapıların temel bileşenidir. Bir başka deyişle, dünyadaki hayvan ve bitkilerin tamamı karbonun sıra dışı kimyasal özellikleri ve yeryüzündeki atmosfer şartları (sıcaklık ve basınç gibi) sayesinde var olabilmiştir.

Bilim insanları evrende zeka sahibi başka yaratıkların var olma olasılığını düşünürken, hep dünyadaki canlı yapıların benzerlerini göz önünde tutuyorlar. Yani özlerinde karbon olan canlı türlerini.

Ancak, şöyle BİR DÜŞÜNCE İLERİ SÜRMEK İSTİYORUM: Farklı atmosfer koşulları olan (örneğin dünyaya göre daha yüksek basınç ve daha düşük sıcaklık veya tersi ve bunların sonsuz varyasyonlarında) başka dünyalarda, karbon ailesinin başka bir elementi başka tür yaşama şekilleri oluşturmuş olamaz mı? Örneğin karbon yerine silisyum veya başka bir Grup 14 elementi, evrenin başka yerlerindeki başka türlü organizmaların yapı taşı olamaz mı? Bütün canlıların sadece karbon esaslı bileşiklerden oluşması şart mı? Bu istatiksel olarak mantıklı mı?

The carbon family (Group 14 in Periodical Table) consists of 5 elements: carbon, silicon, germanium, tin, and lead. Flerovium also has some features similar to those of the family. In all other space objects in the universe, these 5 elements are assumed to have similar proportions as in the world.
There are four electrons in the outer energy levels (outer orbits) of the atoms of the carbon family elements. This reality is the same everywhere in the universe.
Carbon is a member of more than 4,000,000 compounds at average temperature and pressure conditions in the earth. It is the basic element of many organic compounds.
Hence, it is the basic component of all living structures on earth. In other words, all of the animals and plants in the world could exist due to very special chemical properties of carbon and atmospheric conditions on earth (such as temperature and pressure).

Scientists are always thinking about the possibility of other creatures with intelligence in the universe while keeping in mind the similarities of living structures in the world. The species that have carbon in their essence.

But I WOULD LIKE TO ARGUE that under different atmospheric conditions (for example, higher pressures and lower temperatures than as in the world or vice versa and their infinite variations), couldn’t another element of the carbon family have caused other forms of living? Can, for example, silicon or another Group 14 element instead of carbon be the building block of other organisms elsewhere in the universe? Is it obligatory that all living things consist of carbon-based compounds only? Is it logical statistically?

hemen

Yerkürenin kaynakları artan bir hızla tüketiliyor. Bu tüketim hızı sürdürülebilir değil.

Bu yüzden şu anda sistemin dayattığı tüketim şeklinin HEMEN değiştirilmesi gerekiyor.
Kullan at şekline dönüşmüş olan (cep telefonu, otomobil, mobilya, giysi, vb.) bu model sınırsız bir israfa yol açıyor.
Neredeyse önümüzdeki 15-20 yıl içinde, kültür hayvan ve bitki cinsleriyle evde beslenenler dışında doğal canlı kalmayacak.
Bir çok yeraltı kaynaklarının tamamen biteceği anlar için gün sayıyoruz.
İçme suları, denizler, akarsular, göller, atmosfer insan sağlığına zarar verecek sınırlara dayandı.
Elektronik iletişim için kullanılan alanlar evimizi, iş yerimizi, her yeri kapladı artık bundan kaçmak olanaksız hale geldi.
Sabah yatağımızdan hiç dinlenmemiş olarak kalkıyoruz.
Doğal hayatın vazgeçilmezi balıklar, kuşlar, arılar, böcekler hızla tükeniyor.

Toplumun yapısı ve eğitim düzeyi kendi başına bu büyük sorunu çözmeye elverişli değil.
Sistem ise (nedense) bunu hiç umursamıyor.

çöp kuramı – garbage theory

• Çöp yoktur, sınıflandırılmamış atık vardır.

• Çöpü sınıflandırmak ve değerlendirmek için harcanacak para, sınıflandırma sonucu edinilecek yararın 1/4 ünden daha azdır.

• İnsan nüfusunun artış hızı ile insanlığın ürettiği çöpün artış hızı eşittir.

• Yerküredeki kaynaklar tamamen tükendiği zaman, çöp çok değerli olacaktır. O gün bütün insanlık çöpte eşinir hale gelecektir.

• İnsanın kendisi de çöptür.

• There is no garbage, there is unclassified waste.

• The money to be spent for classifying and evaluating waste is less than 1/4 of the benefit obtained.

• The population growth rate and the rate of waste increase produced by humanity are equal.

• When resources on earth are completely exhausted, garbage will be very valuable. On that day all mankind will scratch up on trash piles.

• Man himself is a garbage.